Stel cookie voorkeur in

Aanmelden op Toermalijn

De Toermalijn maakt deel uit van de Ondersteuningseenheid de Bommelerwaard van Samenwerkingsverband De Meierij. Deze ondersteuningseenheid (OE) heeft een commissie voor het afgeven van de toelaatbaarheidsverklaring voor toelating tot het speciaal (basis)onderwijs. Een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO wordt ook wel een ‘SBO arrangement’ genoemd.

Basisscholen kunnen na overleg met de orthopedagoog of psycholoog van de ondersteuningseenheid besluiten om een kind aan te melden voor een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO. Als voorschoolse instellingen zich veel zorgen maken over de ontwikkeling van een peuter, kunnen zij contact opnemen met de manager van de Ondersteuningseenheid, voor overleg over eventuele (observatie)plaatsing in het SBO. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met de ouder(s)/verzorger(s). De veldexpert en de ondersteuningsmanager denken tijdens het voortraject voorafgaande aan een aanmelding mee over de gewenste ondersteuning voor het kind.

De commissie die deze aanvraag voor SBO beoordeelt bestaat uit

-¬‐ De ondersteuningsmanager van (OE) de Bommelerwaard

-¬‐ De orthopedagoog / psycholoog die in het voortraject betrokken is geweest

-¬‐ Een deskundige – deze is op dit moment nog niet bekend

Wanneer de commissie beoordeeld heeft of een kind naar de speciale school voor basisschool (SBO) mag en de Toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven, dan kunnen de ouder(s)/verzorger(s) haar/hem aanmelden bij de ‘Toermalijn’ te Zaltbommel.

Voor een eerste contact met de school neemt u als ouder contact op met de directeur van de school. Alvorens tot definitieve aanmelding over te gaan, worden u en uw kind uitgenodigd voor een bezoek aan de school.             Ouder(s)/verzorger(s) hebben vaak nog vragen zoals: wat is een speciale school voor basisonderwijs? Welke kinderen zitten daar? Past mijn zoon of dochter hier? Hoe wordt er gewerkt? Welke methoden worden er gebruikt? Kortom diverse vragen. Op verzoek kan ook de leerkracht of zorgcoördinator/intern begeleider van de verwijzende school meekomen. Na het gesprek, volgt altijd een rondleiding door de school. Een kijkje nemen in de klas, behoort ook tot de mogelijkheden. Daarna wordt de definitieve aanmeldingsprocedure doorgesproken en bij eventuele plaatsing, diverse zaken zoals vervoer, contacten met gemeente etc. Bij plaatsing direct na de zomervakantie krijgen ouder(s)/verzorger(s) en kind in de maand juni of juli gelegenheid om een deel van een schooldag “mee te draaien”, zodat zij na de vakantieperiode enigszins weten wat er gaat gebeuren.