Stel cookie voorkeur in

Klachtenregeling

Klachten en problemen: de weg naar een oplossing

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Indien u klachten of problemen heeft met zaken die de school betreffen, vragen wij u vriendelijk om deze kenbaar te maken. We gaan ervan uit dat we de meeste zaken in onderling overleg kunnen oplossen. Blijf er niet mee rondlopen, maar geeft u ons de kans er iets aan te doen.

In het klachtrecht binnen het onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen klachten en problemen op het gebied van ongewenste omgangsvormen en overige klachten en problemen.

1. Klachten en problemen op het gebied van ongewenste omgangsvormen

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en medewerkers de directie van de school benaderen of een beroep doen op ondersteuning door de interne contactpersonen van de school. De interne contactpersonen zijn er voor u. Zij luisteren naar u, geven u informatie over mogelijke vervolgstappen en brengen u eventueel in contact met de interne vertrouwenspersoon van Signum of, indien nodig, de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning.

* Naam interne contactpersoon Gerard de Leeuw

* Telefoonnummer 0418512701

* Naam interne contactpersoon Sanne Verbeek

* Telefoonnummer 0418512701

Signum kent ook interne vertrouwenspersonen. U kunt de interne vertrouwenspersonen zien als objectieve deskundigen van buiten de school. De interne vertrouwenspersoon begeleidt en adviseert u in de stappen naar de door u gekozen oplossing.

*Stichting Signum

Mevrouw Mabel van der Laag (voor ouders)

(medewerkers)

Tel.: 073 850 78 50

Signum heeft ook voor al haar scholen een contract met een externe vertrouwenspersoon.

*Vertrouwenswerk.nl, mevrouw Irma van Hezewijk

Tel.: 06 5464 7212

Mail: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl

Meldplicht seksueel geweld

Schoolleiding, interne contactpersonen en vertrouwenspersonen zullen een klacht zorgvuldig behandelen. Bij klachten van ouders en leerlingen over een schoolsituatie waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht, in overleg met de Vertrouwensinspecteur, tot het doen van aangifte bij de Officier van Justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is.

2. Overige klachten en problemen

Hebt u klachten of problemen over schoolorganisatorische zaken, beoordelingen, zaken die het schoolgebouw aangaan en dergelijke, kunt u zich richten tot de groepsleerkracht van uw kind of de schoolleiding. Wanneer het gesprek met de leerkracht en de schoolleiding niet tot de gewenste oplossing leidt, kunt u de klacht voorleggen aan het College van Bestuur: 

* Stichting Signum

De heer J. Heijmans (voorzitter)

Postbus 104, 5240 AC Rosmalen

Tel.: 073 850 78 00

Onafhankelijke klachtencommissie

Als de hierboven bij punt 1 en 2 genoemde personen uw klacht of probleem niet op een bevredigende manier kunnen oplossen, kunt u voor een objectief onderzoek terecht bij onze klachtencommissie:

*Stichting KOMM

Mevrouw G. van Rangelrooij

Postbus 32, 5328 ZG  Rossum

Tel.: 06 53 10 77 31

Stichting KOMM is een regionale klachtencommissie. Zij onderzoeken uw klacht en adviseren het bestuur van de school over de te nemen maatregelen. De leden van de klachtencommissie hebben onder andere deskundigheid op het gebied van arbeidsrecht, seksueel geweld en onderwijs. De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage bij de schoolleiding en kunt u downloaden op de website van Stichting KOMM: www.komm.nl