Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. Binnen de oudergeleding is er een lid, die tevens zitting heeft in de ouderraad. Zo kunnen de contacten met de achterban direct worden onderhouden. De overige twee ouderleden worden door de ouders gekozen uit ouders, die zich bij een vacature beschikbaar stellen. De samenstelling van de personeelsgeleding is zodanig, dat vanuit de verschillende functies een vertegenwoordiger aanwezig is. De taak van de medezeggenschapsraad is het volgen van allerlei zaken die de school betreffen. Daarbij heeft zij steeds een controlerende functie inzake het juist verlopen van procedures aangaande de besluitvorming. Voor vele zaken, zoals bij het vaststellen van deze schoolgids, heeft het bestuur de instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Bij andere zaken, zoals het vaststellen of wijzigen van het activiteitenplan van de school, heeft het bestuur de plicht om de medezeggenschapsraden om advies te vragen. Advies en instemming zijn geregeld in het medezeggenschapsraadreglement. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, u kunt deze altijd bijwonen als toehoorder.