Stel cookie voorkeur in

Ouderraad

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die de belangen behartigt van de school. Zij wil daarbij zoveel mogelijk ouders betrekken. Het (mee)organiseren van activiteiten is daarvan een praktisch voorbeeld.  Bij grotere activiteiten kan de ouderraad een beroep doen op een aantal hulpouders. Ouders die het leuk vinden om bij een activiteit behulpzaam te zijn, kunnen zich hiervoor aanmelden, middels een hulpouderlijst. Ook voor de ouderraad zijn we op zoek naar leuke actieve leden. De ouderraad hoort te bestaan uit vijf-zeven leden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Tijdens de vergaderingen die zes keer per jaar worden belegd, wordt de ouderraad bijgestaan door een teamlid. De vergaderingen van de ouderraad zijn in principe openbaar. De vergaderdata worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt. Een van de leden van de ouderraad heeft tevens zitting in de Medezeggenschapsraad (MR). Vacatures worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt en opgevuld via de nieuwsbrief. Het reglement van de ouderraad is verkrijgbaar bij de ouderraad.