Stel cookie voorkeur in

Missie en visie

Onze Missie

Toekomst gericht werken aan Passend Onderwijs

De ‘Toermalijn’ is een samenwerkingsschool. Op onze school komen leerlingen uit gezinnen met verschillende levens- en geloofsovertuigingen. Diverse godsdiensten en levensvisies komen naar voren en krijgen, met respect voor ieders overtuiging, de nodige aandacht. Hierdoor kan de ‘Toermalijn’ functioneren in een multiculturele samenleving. We gaan er vanuit dat iedereen, die bij de school betrokken is, deze levensbeschouwingen respecteert.

Onze Visie

Gelet op de specifieke ondersteuningsbehoeften van elk kind is het uiteindelijke doel van  ‘Toermalijn’ om tot een zo hoog mogelijk prestatieniveau en een zo goed mogelijk welbevinden te komen.

Wij benaderen leerlingen met respect en nemen de leerlingen met hun specifieke ondersteuningsbehoeften serieus en zorgen voor een veilig leer- en leefklimaat waarin zij zich zo maximaal mogelijk kunnen ontplooien. Daarom benaderen wij elke leerling positief en benoemen het gewenste gedrag.

Er wordt gezorgd voor afstemming tussen de (bege)leidende rol van de volwassenen – die de leerlingen veiligheid en structuur bieden - en de eigen ‘leerkracht’ van het kind: in gezamenlijkheid met de ouder(s)/verzorger(s) toerusten op een passende toekomst. Wij geven de kinderen inzicht in hun eigen mogelijkheden, gaan hierover open het gesprek met hen aan, omdat leren leuk is.

Ons motto:  

‘Wij willen ieder kind snappen’  en ‘samen rondom de leerling’.

Onze Kernwaarden: 

Vertrouwen, samenwerkend, ambitieus, verbindend en ondernemend.

Kernwaarden zijn ondeelbaar en geven aan wat voor Toermalijn van wezenlijk belang is. Ze geven richting aan onze keuzes en handelingen. Ze laten zien hoe wij handelen in het nastreven van onze missie en visie.