Stel cookie voorkeur in

Organisatie

De organisatie van de school.

De speciale school voor basisonderwijs (SBO) wordt bezocht door kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. 

De kinderen worden ingedeeld in stamgroepen, welke verbonden zijn aan hun didactische leeftijd om een zo goed mogelijk pedagogisch klimaat te creëren. Voor het beredeneerd leerstofaanbod verdelen we de school in clusters waardoor we tegemoet komen aan een optimale didactische afstemming. Hierbij houden we ook weer rekening met de didactische leeftijden en werken we met 3 leeftijdscategorieën. ( categorie 1: 4-8 jarigen, categorie 2: 8-10 jarigen en categorie 3:10-13 jarigen) We onderscheiden hierbij de clusters op alle kennisgebieden en op de leerlijn leren leren. De kracht van het werken op deze manier is de mogelijkheid tot continue uitwisselbaarheid.

Wij hebben de volgende criteria opgesteld voor de arrangementen binnen onze schoolorganisatie:

1.  Criteria Jonge Kind groep (leerlingen van groep 1 t/m 3)

• Er is sprake van een bepaalde stapeling van problematiek op de domeinen van leren, gedrag en ontwikkeling waardoor de indruk is ontstaan dat het volgen van onderwijs binnen het basisonderwijs voor een bepaalde tijd moeilijk of soms onmogelijk is; 

• Vanaf IQ rondom de 55;

• Aan school toe: De leerling laat explorerend gedrag zien en is in staat om zich te richten op volwassenen en groepsgenoten binnen een schoolse setting. De leerling is in staat tot taakgedrag; 

• Er is een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven door de ondersteuningseenheid.

2. Criteria kern (leerlingen van groep 4 t/m 8)

• Er is sprake van een bepaalde stapeling van problematiek op de domeinen van leren, gedrag en ontwikkeling waardoor de indruk is ontstaan dat het volgen van onderwijs binnen het basisonderwijs voor een bepaalde tijd moeilijk of soms onmogelijk is; 

• IQ-range benedengrens in principe 60 maar in de range 55-60 mogelijk als er sprake van progressie op de leervakken is;

De leerling is in staat om zich te richten op volwassenen en groepsgenoten binnen een schoolse setting. De leerling is in staat tot taakgedrag;

• Er is een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven door de ondersteuningseenheid.

3. Criteria structuurgroep (leerlingen van groep 4 t/m 8)

•  Er is sprake van een bepaalde stapeling van problematiek op de domeinen van leren, gedrag en ontwikkeling waardoor de indruk is ontstaan dat het volgen van onderwijs binnen het basisonderwijs voor een bepaalde tijd moeilijk of soms onmogelijk is; 

• IQ-range benedengrens in principe 60 maar in de range 55-60 mogelijk als er sprake van progressie op de leervakken is;

• De leerling is aanstuurbaar door volwassenen en is ongevoelig voor de

groepsaanpak binnen een schoolse setting. De leerling is in staat tot taakgedrag; 

• Er is een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven door de ondersteuningseenheid.

4. Criteria Doe en Leer! 

* Er is sprake van een bepaalde stapeling van problematiek op de domeinen van leren, gedrag en ontwikkeling waardoor de indruk is ontstaan dat het volgen van onderwijs binnen het basisonderwijs voor een bepaalde tijd moeilijk of soms onmogelijk is;

* IQ-range benedengrens in principe 60 maar in de range 55-60 mogelijk als er sprake van progressie op de leervakken is; De ‘doe en leer’ leerlingen beschikken veelal over een intelligentie tussen de 60-70/75. 

* De leerling is in staat om zich te richten op volwassenen en groepsgenoten binnen een schoolse setting. De leerling is in staat tot taakgedrag;

* De leerling leert met name door handelingsgericht bezig te zijn in concrete (nagebootste) werkelijkheidssituaties. Om van daaruit, met inzet van veel ondersteunende materialen naar een abstracter en uiteindelijk formeel handelingsniveau te komen.

* De leerling is gebaat bij kleine stappen, veel herhaling en gebruik van alle zintuigen om zich leerstof eigen te maken. Leerkracht nabijheid en ondersteuning om tot taakgericht gedrag te komen is daarbij expliciet van belang.

* De sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale interactie van de leerling vraagt extra begeleiding van de leerkracht. 

* De ‘Doe en Leer !’ leerling kan in een groepssamenstelling met “kern’ leerlingen geplaatst worden. Uitwisselbaarheid en afstemming op onderwijsbehoeften zijn hierbij sleutelwoorden

*  Er is een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven door de ondersteuningseenheid.

5. Criteria Crisisopvang 

• Een school voor primair onderwijs (BAO/SBO) heeft te maken met een zodanige plotselinge en snelle escalatie van een probleem met de opvang van een leerling in de eigen klas door de groepsleerkracht, dat de school besluit dat het wenselijk en/of noodzakelijk is om de leerling tijdelijk uit de klas te halen en op een andere plaats op te vangen.

De aard van de problematiek kan zich bevinden in alle onderstaande relaties:

Leerling-groep-ouder(s)/verzorger(s)-leerkracht

Deze leerlingen plaatsen we in principe in de structuurgroep behalve als het om een jong kind (4,5,6,7 jarigen) gaat.

6. Criteria Time-outplek Achtervang

• Een kind zelf, de groep of de leerkracht ervaart het gedrag van een kind als verstorend en/of onveilig voor het onderwijsleerproces in de groep. Door een kind de mogelijkheid te bieden voor een time-out buiten de groep krijgt een kind de kans om in alle rust te herstellen.