Stel cookie voorkeur in

Protocol medicijn gebruik

Aanleiding

Steeds meer kinderen gebruiken medicatie. Ook moeten ze die medicatie vaak onder schooltijd krijgen. Dat betekent dat de leerkrachten steeds vaker de vraag krijgen of ze aan kinderen, onder schooltijd, op school medicijnen willen toedienen.

Uitgangspunten

Omdat het in het belang van het kind is en het noodzakelijk is medicijnen te gebruiken moet het mogelijk zijn om onder schooltijd medicijnen te verstrekken. De ouder(s)/wettelijke verzorger(s) blijven verantwoordelijk voor het medicijngebruik van hun kinderen. Als het enigszins kan is aan te raden dat de medicijnen thuis door de ouders gegeven worden.

Uitvoering.

• Ouders verzoeken de leerkracht zowel mondeling als schriftelijk om medicatie aan hun kind te verstrekken. Formulieren zijn op school te verkrijgen of te downloaden.

• Ouders zorgen er zelf voor dat de medicijnen op school aanwezig zijn (niet meegeven aan de kinderen).

• Er dient een etiket te zitten op de verpakking van het medicijn. De naam van het kind moet er ook op  staan.

• De ouders zorgen er voor dat de bijsluiter (voor zover aanwezig) bijgevoegd wordt.

• De medicijnen worden achter slot en grendel bewaard (tenzij het voorschrift anders luidt, bijvoorbeeld “ in de koelkast bewaren”).

• De groepsleerkracht (of diens aangewezen vervanger) deelt de medicijnen uit, controleert of ze worden ingenomen en noteert dit op de medicijnlijst.

• Als dosering of de tijd van verstrekking verandert, dient er opnieuw een formulier door de ouder(s)/verzorger(s) te worden ingevuld.

• Telefoonnummers waaronder de ouders bereikbaar zijn dient bij de medicatie te liggen.