Stel cookie voorkeur in

Verlof

Als een kind leerplichtig is kan alleen in bijzondere gevallen vrijaf worden verleend buiten de officiële schoolvakanties. Hiertoe heeft de directeur speciale richtlijnen gekregen van het ministerie.

Voor vrijaf van minder dan 10 schooldagen moet schriftelijk toestemming aan de directeur van de school worden gevraagd. Bij vrijaf van meer dan 10 schooldagen (per schooljaar) moet de toestemming gevraagd worden aan de leerplichtambtenaar van de Gemeente.

Op het aanvraagformulier, dat op de school verkrijgbaar is, of onderaan deze pagina te downloaden,  staat precies aangegeven waarvoor vrijaf gegeven wordt. Voor eventuele vragen kunt u bij de school of de leerplichtambtenaar terecht. Als u het niet met de beslissing van de directeur en / of leerplichtambtenaar eens bent, kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift richt u aan de directeur van de school. Vervolgens wordt u uitgenodigd om uw bezwaar toe te lichten, waarna een geheel nieuw besluit wordt genomen. Tegen dit nieuwe besluit kunt u beroep instellen bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank.

Gelet op de termijnen die met een bezwaar e.d. gemoeid zijn is het van belang zo vroeg mogelijk toestemming aan te vragen. Op de school zijn speciale aanvraagformulieren verkrijgbaar

Formulier verlofaanvraag